Szanowni Państwo,
mając na względzie dbałość o właściwe dysponowania danymi osobowymi naszych klientów oraz mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) a w szczególności art. 14 RODO, uprzejmie informujemy co następuje.

Administratorem Pani/Pana danych jest CADGrupa z siedzibą: Pl. Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: archi@cadgrupa.pl.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do wykonywania naszej działalności w oparciu o wszelkiego rodzaju umowy, zlecenia, zarówno ustne jak i pisemne, w celach komunikacyjnych określonych na naszej stronie internetowej oraz wszelkiej korespondencji e-mail; wszelkie niezbędne dane osobowe wykorzystywane są między innymi w celach: uzyskiwania decyzji administracyjnych oraz wszelkich warunków i uzgodnień z odpowiednimi firmami, instytucjami, urzędami itp; wystawieniem faktur VAT za świadczone usługi oraz dostarczenia tychże faktur i zawartych w nich przekazanych danych na potrzeby odpowiednich organów i instytucji w tym podatkowych; archiwizowania niezbędnych danych związanych z wymaganiami postawionymi przez prawo w zakresie prowadzenia naszej działalności; wszelkich dokumentacji oraz materiałów wymaganych poprzez profil naszej działalności; gromadzimy dane osobowe również podczas pobytu na naszej Stronie Internetowej.

Administrator nie wykorzystuje przechowywanych danych do żadnych innych celów, w szczególności celów o charakterze zarobkowym (lub dla osiągniecia innych korzyści), a także nie przekazuje przechowywanych danych żadnym podmiotom zewnętrznym, o ile nie jest do konieczne z uwagi na powyższe okoliczności. Dane te nie są̨ zatem wykorzystywane (bez Państwa zgody) np. dla celów marketingowych, zarówno przez nas, jak i przez inne podmioty za naszym pośrednictwem. Dane nie podlegają także profilowaniu.

Podejmujemy adekwatne działania w celu ochrony Państwa danych osobowych. Zarówno przed prośbą ich pozyskania w formie dokumentacji fizycznej (poprzez zabezpieczenia lokalu, w którym są przechowywane) oraz w formie elektronicznej (przez odpowiednie systemy zabezpieczenia dostępu do sprzętu komputerowego). Dane osobowe przechowujemy również na serwerach zarządzanych przez usługodawcę i dostawcę home.pl (więcej o zabezpieczeniach: Polityka Prywatności home.pl).

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:

  • przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźliście
  • Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego lub gdy są profilowane dla tego celu marketingowym.

Przetwarzanie i przechowywanie danych we wskazanym zakresie jest niezbędne dla wykonywania umowy i potrzebne w konsekwencji jej wykonywania.

Dane osobowe przechowujemy tak długo jak jest to konieczne, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie Tobie i aby spełniać postawione nam zobowiązania prawne. Uprzejmie informujemy, iż przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych:

  • prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;
  • prawo do sprostowania danych; prawo do usunięcia danych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe);

Macie Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Zgodę może Państwo odwołać, poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: archi@cadgrupa.pl.

Dodatkowo przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W ramach Państwa praw, na nasze działanie możecie złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – PUODO.

Pragniemy zapewnić, iż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie odnośnie poprawy bezpieczeństwa danych osobowych. Prosimy o kierowanie ich na dane kontaktowe, które są podane powyżej.

Zespół CADGrupa.pl

Informacje

Justyna Płuciennik

Biuro sprzedaży

Pl. Zwycięstwa 2 Budynek Główny „A”
II piętro
90-312 Łódź